Νέο νομοσχέδιο: χρηματοδότηση ταινιών και τηλεοπτικών σειρών που θα διανέμονται στο διαδίκτυο (web tv, Netflix, social media)…

Αυξάνεται το ποσό της επιχορήγησης από 35% σε 40% για την παραγωγή οπτικοακουστικών έργων, φορολογικά κίνητρα στις επιχειρήσεις που ασχολούνται με την παραγωγή, απλουστεύεται η διαδικασία υποβολής και λήψης του αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας, δίνεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής αίτησης και υποβολής εγγράφων για αποζημίωση ειδικών θεραπειών μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, ενώ προβλέπεται η υποχρέωση των φορέων του δημόσιου τομέα να διενεργούν ταυτοποίηση του λογαριασμού πληρωμών (ΙΒΑΝ) του δικαιούχου με τον ΑΦΜ του δικαιούχου ή συνδικαιούχου του λογαριασμού, πριν από την καταβολή συντάξεων, μισθοδοσίας, επιδοτήσεων, επιδομάτων προνοιακού ή μη χαρακτήρα, μερισμάτων, επιστροφή φόρων. |

Αυτά είναι ορισμένα από τα βασικά σημεία του σχεδίου νόμου «”Επιτάχυνση και Απλούστευση της Ενίσχυσης Οπτικοακουστικών Έργων, Ενίσχυση της Ψηφιακής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις” που στόχο έχει την προώθηση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων και την προσέλκυση επενδύσεων στον τομέα αυτό, την ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης μέσα από την παροχή ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών και τη θέσπιση διαδικασιών που διευκολύνουν την ψηφιακή διεπαφή του Δημοσίου με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Τι ακριβώς προβλέπεται στο σχέδιο νόμου:

Για την επιτάχυνση και απλούστευση της ενίσχυσης των οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα

· Επανακαθορισμός των ελάχιστων ποσών των επιλέξιμων δαπανών που απαιτούνται να υλοποιηθούν στην ελληνική επικράτεια ως εξής:

· Κινηματογραφική ή τηλεοπτική ταινία: 100.000€

· Κινηματογραφική ή τηλεοπτική ταινία μικρού μήκους: 80.000€ (εισάγεται για πρώτη φορά ρύθμιση για ταινίες μικρού μήκους)

· Επεισόδιο ή κύκλος επεισοδίων τηλεοπτικής σειράς: α) μυθοπλασία: 30.000€/επεισόδιο, β)ντοκιμαντέρ ή κινούμενο σχέδιο: 20.000€/επεισόδιο (σήμερα: 30.000€/επεισόδιο)

· Τμήματα επεισοδίων τηλεοπτικής σειράς: α) μυθοπλασία: 100.000€ για το σύνολο των τμημάτων, β)ντοκιμαντέρ ή κινούμενο σχέδιο: 60.000€ για το σύνολο των τμημάτων (σήμερα: 100.000€)

Διαβάστε   Τα χριστουγεννιάτικο ξεσάλωμα των Gremlins...

· Ψηφιακά Παιχνίδια: 30.000€ (από 60.000€).

Σημειώνεται ότι υπάγονται στο καθεστώς ενίσχυσης όλα τα έργα με δυνατότητα διανομής σε πολλές πλατφόρμες (π.χ. web tv, Netflix, social media κλπ).

· Αύξηση ποσού επιχορήγησης: Αυξάνεται το ποσό της επιχορήγησης από 35% σε 40% επί της αξίας των συνολικών επιλέξιμων δαπανών της παραγωγής για όλα τα οπτικοακουστικά έργα που υπάγονται στο καθεστώς ενίσχυσης του νόμου.

 · Δικαιούχοι ενίσχυσης: Προστίθενται στους δικαιούχους ενίσχυσης τα πάσης φύσεως νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες καθώς και η ΕΡΤ, ώστε να διευρυνθεί ο κύκλος δικαιούχων.

· Απλούστευση διαδικασίας: Εισάγονται ρυθμίσεις για την απλούστευση της αίτησης υπαγωγής σχετικά με την προθεσμία υποβολής αυτής σε δέκα (10) ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης του επενδυτικού σχεδίου (από 60 ημέρες) και με τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά, αλλά και ρυθμίσεις επιτάχυνσης της διαδικασίας αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων, καθώς ρυθμίζεται ο έλεγχος της πληρότητας του φακέλου να γίνεται από το ίδιο όργανο και να μην επιστρέφει στην Επιτροπή που αξιολόγησης όπως ισχύει έως σήμερα.

· Προσωρινή βεβαίωση: O φορέας του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να αιτηθεί στον ΕΚΟΜΕ σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο μεταξύ της έναρξης εργασιών και της ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου, την έκδοση προσωρινής βεβαίωσης για την συμφωνία των δαπανών που έχει υλοποιήσει με τα προβλεπόμενα στην απόφαση υπαγωγής. Με την έκδοση της ανωτέρω προσωρινής βεβαίωσης επιτυγχάνεται η διευκόλυνση κάθε φορέα επενδυτικού σχεδίου στη λειτουργία και τις συναλλαγές του και παρέχεται η δυνατότητα εξασφάλισης της οικονομικής βιωσιμότητας των υλοποιούμενων επενδυτικών σχεδίων οπτικοακουστικών έργων.

· Δημοσίευση στον δικτυακό χώρο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»: Απλουστεύεται η διαδικασία δημοσίευσης των αποφάσεων υπαγωγής. Καταργείται η υποχρέωση δημοσίευσης σε ΦΕΚ και αρκεί πλέον μόνο η δημοσίευση στον δικτυακό χώρο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Διαβάστε   "Φέρι": Η spinoff ταινία της σειράς "Undercover" για τη ζωή του βαρόνου ναρκωτικών Φέρι Μπάουμαν

· Φορολογικά κίνητρα: Παρέχονται φορολογικά κίνητρα έκπτωσης φόρου που αντιστοιχεί σε ποσοστό 30% των επιλέξιμων δαπανών και στις επιχειρήσεις που ασχολούνται με την παραγωγή ή την εκτέλεση παραγωγής οπτικοακουστικών έργων, καθώς και με την διασυνοριακή παραγωγή οπτικοακουστικών έργων. Ταυτόχρονα, διασφαλίζεται ότι η παροχή φορολογικών κινήτρων γίνεται σε συμφωνία με το ενωσιακό δίκαιο κρατικών ενισχύσεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ